SmartCapital është një Program për Rritjen Ekonomike që lehtëson Financimin e Sipërmarrësve si dhe u ofron atyre zgjidhje përmes Teknologjive të Inovacionit

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme janë motorri i ekonomisë shqiptare. Ato përfaqësojnë 95% të bizneseve në vend dhe 75% të PBB-së. Megjithatë, NVM-të përfitojnë vetëm 28% të financimeve

SmartCapital shpërbën disa prej pengesave tradicionale që hasin sipërmarrjet e vogla dhe të mëdha duke u dhënë sipërmarrësve mundësi në financime dhe u ofron atyre zgjidhje përmes Teknologjive të Inovacionit. Ky program 3 vjeçar nisi në Shtator të vitit 2016 dhe ka gjeneruar 21 milion dollarë investime të reja në ekonominë shqiptare. SmartCapital pritet të lehtësojë financimin e 15 milionë dollarëve dhe në krijimin e 1100 vendeve të reja të punës

SmartCapital zbatohet nga CBS nëpërmjet 5 shërbimeve të veçanta

1

Financim për Agrobizneset

Shërbimet për agrobizneset do të ofrohen nga një ekip profesionistësh dhe këshilltarësh biznesi në 5 zona të ndryshme në Tiranë, Korçë, Fier, Gjirokastër dhe Peshkopi

Ky ekip do të bashkëpunojë ngushtë me agrobizneset për të përmirësuar kapacitetet e tyre teknike dhe sipërmarrëse, duke rritur financimet dhe zbatuar investimet. Këshilltarët e projektit do të bashkëpunojnë ngushtë me klientët për t’i përafruar ata me një sërë instrumentash fleksibël dhe jo të kushtueshëm për Financime Alternative. Grantet e investimeve, përfshirë AZHBR, IPARD, SARED dhe të tjerë të financuar nga Bashkimi Evropian janë bërë tërheqës për agrobizneset por mbeten të vështira për tu fituar për shkak të kërkesave komplekse.

2

Platformat Inovative të Teknologjisë për Përshpejtimin e Financimit dhe Tregtisë

CBS beson fort se përdorimi i teknologjisë innovative do të përshpejtojë tregtinë dhe financimet për sipërmarrësit

Duke marrë frymëzim nga përvoja e suksesshme e LORES (link), AGIS (link) dhe Agroweb (link), CBS nëpërmjet SmartCapital, do të vazhdojë të zhvillojë produkte inovatore që ndërthurin teknologjinë me tregtinë dhe financimet. LORES, si pjesë e këtij programi, do të zgjerohet nëpërmjet produkteve të financimit jo-Agro ndërkohë që AGIS do të përjetojë një zhvillim të mëtejshëm duke përfshirë tendencat ekonomike dhe rajonale për informacionin e të dhënave. Fundi i vitit 2018 do të shënjojë edhe krjimin e një platforme të re shkëmbimesh që lidh furnizuesit vendas të prodhimeve me shumicë me tregjet ndërkombëtare.

3

Përfitime Ekonomike nga Iniciativat për Mjedisin dhe për Energjinë e Rinovueshme

Elementi për Mjedisin i SmartCapital synon të zhvillojë zgjidhje miqësore për Mjedisin dhe për Energjinë e Pastër, të cilat ofrojnë përfitime për konsumatorët urbanë dhe ruralë

Zgjidhje të tilla perfshijnë: investimet për agrobizneset mbi energjinë e rinovueshme nga dielli dhe era si dhe përmirësimin e infrastrukturës së banesave. Të gjitha zgjidhjet e ofruara janë të përshtatura me nevojat dhe burimet e komuniteteve vendore dhe janë të projektuara për të gjeneruar përfitime të qarta ekonomike te konsumatorit. Në Qershor të vitit 2017, CBS u vlerësua me çertifikatën ndërkombëtare të Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit. Projekti i Financimit për Energjinë e Gjelbër (që po zbatohet aktualisht) do të ofrojë asistencë teknike për investimet e gjelbra dhe do të përafrojë konsumatorët dhe sipërmarrësit me bankat dhe programet e financimit të granteve

4

Shërbime 360 gradë për NVM-të përfshirë Kontabilitetin, Marketingun dhe Çertifikimin

NVM-të janë shpesh në kërkim të shërbimeve thelbësore për të mbështetur rritjen e tyre, por ndihma që ofrohet në treg është e kufizuar

CBS është në një marrëdhënie aktive me mbi 400 klientë, të cilët mund të kenë nevojë për një ekspertizë më të specializuar ndaj rritjes së tyre në treg. Shërbimet e ofruara përfshijnë: Plane Biznesi, Marketing, Kontabilitet, Zgjidhje Dixhitale, Çertifikime dhe Shërbime të tjera Konsulence. Këto shërbime janë të përshtatura sipas nevojës së çdo klienti dhe të projektuara për të ndikuar menjëherë në rritjen afatgjatë ekonomike.

5

Zhvillimi Ekonomik dhe Rural për Bashkitë dhe Komunitetet Lokale

SmartCapital mbështet bashkitë me projektimin dhe zbatimin e programeve që gjenerojnë punësim dhe zhvillim ekonomik në komunitetet lokale

Programi ndihmon bashkitë partnere për buxhetet e nevojshme të financimit nëpërmjet IPA Cross-Border, BE apo programe të financuara nga qeveria si dhe ofron zbatim teknik të tyre. Ky element i projektit u vjen në ndihmë Bashkive të rrisin kapacitetet e tyre duke iu përmbajtur standardeve rajonale. Qasja në Programet e Bashkëpunimit me Maqedoninë, Kosovën dhe Greqinë mundësohet nëpërmjet një rrjeti të gjërë partneriteti rajonal.