Get Involved

Praktikë Profesionale: Financë dhe Operacione Mbështetëse

Creative Business Solutions (CBS) është një organizatë për zhvillim ekonomik me përvojë në konsulencë dhe në zbatimin e projekteve në fushat e Financës, Bujqësisë, Turizmit, Energjisë së Gjelbër e të tjerë. CBS është partnere e shumë donatorëve ndërkombëtarë për zbatimin e projekteve të zhvillimit në fushat e financës, turizmit dhe bujqësisë. CBS punon ngushtë me partnerë të kualifikuar për zhvillimin e produkteve të orientuara drejt teknologjisë ku përfshihet: IntoAlbania.com, IntoAlbania app, Agroweb.org, LORES, AGIS etj. Që nga themelimi i organizatës në vitin 2013, CBS ka zbatuar 21 projekte zhvillimi me një buxhet të kombinuar që arrin në $7.8 milion. CBS ka një ekip prej më shumë se 39 profesionistë në zyrën qendrore në Tiranë dhe në tre degët rajonale në, Fier, Korçë dhe Peshkopi. 

CBS kërkon student të sapo diplomuar ose në përfundim të studimeve me rezultate të larta ose studentë në vazhdim të studimeve master (vitin e fundit) për Financë – Kontabilitet apo Administrim Biznesi për praktikën e punës në Financë dhe Operacione Mbështetëse. CBS kërkon studentë të talentuar, të motivuar, energjik dhe krijues për të ofruar suport dhe aftësi analitike. Studenti i cili do të jetë pjesë e praktikës profesionale do të ndihmojë specialistin e kontabilitetit në kryerjen e rregjistrimeve kontabël të faturave në sistemin financiar dhe në procesimin e operacioneve ditore.

Nise karrierën tënde në CBS!
Për të gjithë studentët që duan të nisin karrierën dhe një eksperiencë unike, CBS ju mirëpret në programin e praktikës së punës. Ndërto eksperiencën tënde profesionale, përmes lirisë së zgjedhjes dhe inisiativës personale. CBS beson dhe vlerëson potencialin dhe talentin e studentëve. Gjatë praktikës, studenti fitues do të ketë mundësinë të shprehi talentin dhe aftësitë akademike duke fituar eksperiencë profesionale dhe duke dhënë kontribut real për të arritur rezultatet e procesit.

CBS ofron mundësi praktike profesionale për studentët me rezultate të larta të cilët sapo janë diplomuar/janë në vitin e fundit të studimeve master apo kanë studiuar jashtë vendit, në fushat e mëposhtme:

 • Financë Kontabilitet 
 • Financë Bankë
 • Administrim Biznesi 

Përshkrimi i Punës

 • Të ndihmojë dhe kryejë rregjistrime kontabël të faturave në sistemin financiar;
 • Të mbështesë procesin e kontabilitetit duke kryer rikoncilime, kontrollin e llogarive duke ndjekur dhe zbatuar procedurat e brendshme;
 • Të suportojë specialistin e kontabilitetit në përpilimin dhe mirëmbajtjen e dokumentave kontabël sipas ligjit dhe rregullave në fuqi;
 • Të bëjë punë kërkimore për të siguruar informacione të nevojshme lidhur me cështje të ndryshme që i adresohen departamentit;
 • Te zbatojë përmbushjen e detyrave ditore të caktuara sipas nevojës së departamentit.

Aftësitë e Kërkuara

 • Aftësi shume te mira analitike dhe organizative;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, verbale dhe të shkruara;
 • Të njohë shumë mirë gjuhën angleze;
 • I aftë per të punuar në mënyrë të pavarur si dhe në grup me një ekip të larmishëm;
 • Njohuri shumë të mira mbi paketën Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
Periudha e praktikës: 3 muaj (me mundësi rinovimi) Orari i Punës: E Hënë- E Premte 
Tipi i praktikës:          CBS do te ofroje nje pagese minimale mujore Volumi javor: 20-25 orë


Si të Aplikoni?

Ju lutem plotësoni formularin online duke vizituar www.cbs.al, seksioni “Përfshihu në CBS”. Përdorni titullin “Praktikë Profesionale në Financë dhe Operacione Mbështetëse” në subjektin e e-mail nëse keni pyetje mbi pozicionin tek: info@cbs.al

 

Name:
Email address:
Contact number:
CV:
Please state briefly the reasons why you think you are an outstanding candidate for this job (max 150 words)