Shërbimet

Mundësi Financimi për Bizneset e Vogla dhe të Mesme

CBS ndihmon SME-të duke lehtësuar kreditimin nga sektori bankar, si dhe në përthithjen e fondeve nga grantet dhe financimet alternative të skemave financiare në dispozicion. Sipërmarrjet fillimisht vlerësohen dhe më pas vendoset se cili model financimi është më i përshtatshëm në bazë të nevojave dhe produkteve të mundshme financiare.

Për klientët që kërkojnë kredi nga sektori bankar shërbimet shkojnë nga; a) Shërbime bazë, ku përfshihen këshillimi dhe mbështetja në hartimin e aplikimeve për kredi dhe b) Shërbime të avancuara, ku përfshihen plane biznesi, studim tregu dhe pasqyra financiare. Klientët e agrobiznesit që kërkojnë grante të tilla si IPARD-like të BE-së mbështeten përgjatë gjithë proçesit me dy shërbimet e paketës IPARD; a) Shërbim bazë, që përfshin udhëzime për klientët dhe interpretim të kritereve aktuale të kualifikimit për përfitimin e fondeve IPARD dhe b) Shërbim i avancuar që përfshin plan biznesi, plotësim i përfunduar i aplikimit, mbështetje për dokumentacionin e kërkuar dhe çdo asistencë e nevojshme për një grant të suksesshëm.

Shërbime:

 • Mbështetje dhe lehtësim për kredimarrje
 • Mbështetje në aplikimet për fondet IPARD
 • Plane biznesi dhe analizë investimesh
 • Pasqyra dhe planifikim financiar
 • Analizë tregu dhe këshillim teknik
 • Mbështetje për Skemat Alternative Kombëtare
 • Grante dhe forma alternative financimi për Agrobizneset

Për të asistuar SME-të për një menaxhim profesional të biznesit të tyre, CBS ofron dy shërbime: 1) Shërbime për Menaxhim Biznesi dhe 2) Shërbime për Rritje Biznesi. Shërbimet e menaxhimit të biznesit përfshijnë shërbime të përditshme ose periodike, për të mbështetur proçedurat e biznesit. Ato përfshijnë mbështetje me proçeset ligjore-administrative, duke përfshirë regjistrimin e biznesit apo pajisjen me licençat profesionale dhe shërbime mbështetëse financiare.

Shërbimet për rritjen e biznesit përfshijnë shërbimet e dedikuara për përshpejtimin e rritjes së kompanive, si studim tregu, targetim të klientëve, zhvillim produktesh, mundësi për financim, depërtim në tregje të reja dhe plane të plota biznesi.

Shërbime:

 • Plane investimi dhe mbështetje teknike
 • Analizë e konkurencës dhe këshillim tregtar
 • Mbështetje në hallkat e zinxhirit të vlerave bujqësore për agrobizneset
 • Mbështetje për plotësimin e standardeve ushqimore si ISO, EU dhe NA
 • Mbështetje për krijimin e shoqatave dhe kooperativave
 • Mbështetje të investimeve në efiçiencën e energjisë së gjelbër