Shërbimet

Mbështetje për Investimet në Efiçiencën e Energjisë

Implementimi i iniciativave me përfitim ekonomik mbi Mjedisin dhe Efiçencën e Energjisë

Pjesë e Projektit SmartCapital

Objektivi i kësaj nisme është për të siguruar mbështetje të integruar për investimet që lidhen me energjinë e pastër dhe të rinovueshme. Aktiviteti synon të forcojë kapacitetet e brendshme në menaxhimin e standarteve mjedisore, duke demonstruar përfitime ekonomike afatgjata.

Organizatat përfituese dhe Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NMV), do të kenë mbeshtetje për sigurimin e pajtueshmërisë me principet e mjedisit dhe efiçencës së energjisë, mundësi kualifikimi për financime bankare ose alternativa të tjera jo tradicionale financimi. Këto synime do të arrihen nëpërmjet aktiviteteve të mëposhtme:

Implementim i brëndshëm i Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit (EMS) dhe ofrim të shërbimeve kundrejt NMV-ve dhe organizatave me vision ndaj mjedisit

Gjatë vitit të parë të projektit, CBS ka projektuar dhe implementuar me sukses fazën e parë të Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit dhe është pajisur me certifikatën ISO 14001:2015. Pas certifikimit dhe implementimit të EMS për zyrat e saj, CBS do të ketë në fokus NMV-të dhe organizatat me vision ndaj mjedisit. SmartCapital do të jetë partner në shërbimet që do të ofrohen në kuadër të EMS.

Ai është në dijeni që shumë nga NMV-të kanë në fokus të tyre përfitime ekonomike afatshkurtra dhe nuk janë të motivuara nga përfitimet afatgjata që sjellin çështjet mjedisore. Sidoqoftë, projekti synon të demonstrojë përfitime të qëndrueshme (ekonomike dhe mjedisore), të cilat arrihen nga ndermarrje që adaptojnë standarte mbi mjedisin.

Ofrim të shërbimeve të auditimit të energjisë kundrejt NMV-ve të cilat angazhohen në projekte që lidhen me efiçencën e energjisë
Rritja e efiçencës së energjisë nga bizneset sjell përfitime të konsiderueshme afatgjata për ndërmarrjen. Implementimi i përmirësimeve që lidhjen me rritjen e efiçiencës së energjisë ka hasur vonesa, kjo për shkak të mungesës së ndërgjegjësimit dhe informacionit rreth përfitimeve dhe mundësive financiare, mungesës së ekspertëve teknikë, dhe financimeve.

SmartCapital do të ndërmarrë një fushatë ndërgjegjësimi mbi efiçencën e energjisë me synim konsumatorët fundorë dhe NMV-të. Sikurse legjislacioni po zhvillohet, CBS do të ndërtojë dhe ofrojë shërbime të auditimit të energjisë për NMV-të të cilat angazhohen të ndërmarrin iniciativa në këtë fushë.

Lehtësim të aksesit financiar për projekte që lidhen me energjinë e pastër dhe të rinovueshme

SmartCapital do të ndihmojë në aksesimin e financimeve për investime në projekte që lidhen me efiçencën e energjisë dhe energjinë e rinovueshme. Ndërhyrja kërkon krijimin e një produkti të brendshëm për të përfaqësuar teknikisht dhe për të matur efiçencën e investimeve.

SmartCapital do të jetë pranë bankave me asistencën e saj për përmirësimin ose zhvillimin e produkteve të kredisë, gjatë proçesit të nënshkrimit të kredive dhe trajnimeve të personelit të dedikuar për aplikimet që lidhen me energjinë e pastër e të rinovueshme.

Invistorët, të cilët janë në kërkim të një kredie bankare, do të pajisen me llogaritje të sakta përsa i përket përfitimeve financiare të cilat vijnë si rezultat i uljes së konsumit të energjisë.

Në përfundim, SmartCapital do të ndërlidhë aplikimet, të cilat kualifikohen për kredi lidhur me energjinë e pastër dhe të rinovueshme nëpërmjet sistemit të referimit të kredive LORES. NMV-ve, të cilat kërkojnë të përmirësojnë investimet e tyre, do t’ju mundësohet asistencë teknike për të përfituar nga skema alternative financimi të granteve.